Giới thiệu

Fab Lab là gì?

Fab Labs là mạng lưới các phòng thí nghiệm của các thành phố từ nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp

và chia sẻ công cụ sản xuất kỹ thuật số nhằm khởi đẩy khả năng sáng tạo và sáng chế.

Có gì tại Fab Lab?

Fab Lab tạo nên một không gian để bạn có thể phát huy năng lực cốt lõi của bản thân để thực hiện bất

cứ điều gì bạn muốn, thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo của bạn, là nơi mọi người có thể gặp gỡ, chia

sẻ kiến thức hay cùng nhau trao đổi về các dự án.

Mạng lưới Fab Labs toàn cầu mang đến những gì?

Là thành viên, các Fab Lab sẽ nhận được hỗ trợ về mặt tổ chức, vận hành, giáo dục, kỹ thuật, tài chính và

hậu cần cùng với nhiều thứ vượt ngoài khả năng đáp ứng của một phòng nghiên cứu độc lập.

Những ai có thể sử dụng Fab Lab?

Fab Lab được cung cấp để phục vụ cho cộng đồng mang tính dân chủ, với những giờ hoạt động tự do

cho cá nhân cũng như những hoạt động tập thể theo kế hoạch phát triển các chương trình chung của

Fab Lab

Trách nhiệm của thành viên là gì?

Giữ an toàn: Bảo đảm an toàn và thận trọng khi sử dụng các công cụ, máy móc trong phòng thí nghiệm.

Ý thức tổ chức: Giữ gìn không gian, bảo quản thiết bị và cải thiện phòng nghiên cứu.

Chia sẻ kiến thức: Đóng góp và xây dựng kho tài liệu và sẵn sàng hướng dẫn cho người mới tìm hiểu.

Những sáng kiến tại Fab Lab thuộc về ai?

Người sáng chế, sở hữu ý tưởng và phát triển ý tưởng của mình tại Fab Lab có quyền quyết định sáng

kiến và sản phẩm của họ được bảo mật hay đưa vào thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ hành động

chia sẻ để mọi người có thể tiếp cận, học hỏi và cùng nhau phát triển ý tưởng.

Các nhà kinh doanh có thể kết nối với Fab Labs như thế nào?

Fab Labs có thể được tận dụng theo cách xây dựng và thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh, mặt khác, các

nhà đầu tư cũng có thể bắt gặp những sáng chế phát triển từ bên trong Fab Lab. Những ý tưởng và công

nghệ này không chỉ gói gọn trong phạm vi thử nghiệm, trên thực tế chúng có khả năng phát triển xa hơn,

mạnh mẽ hơn khi có cơ hội hợp tác với các nhà kinh doanh (với điều kiện không xung đột về mục đích

sử dụng). Chúng tôi kỳ vọng các dự án thương mại được nuôi dưỡng sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà

đầu tư cũng như tái hỗ trợ cho Fab Labs và mạng lưới cộng đồng đã đóng góp cho sự thành công của nó.